REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ m-Windykacja

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej m-Windykacja przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android (dalej: "Aplikacja").

2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2017 roku.

4. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka M-Windykacja Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Innowacyjnej 1, 16400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000668400, NIP: 8442359179 (dalej: "Operator").

5. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

  • błyskawiczne, elektroniczne zlecanie spółce M-Windykacja Sp. z o.o. spraw do windykacji wraz z definiowaniem dłużnika oraz możliwością załączenia dokumentów źródłowych

  • mobilny dostęp do oferowanego przez M-Windykacja Sp. z o.o. e-panelu,

  • zlecenie usług Spółce M-Windykacja Sp. z o.o.

  • przekazaniu do sprzedaży wierzytelności

  • sprzedaży wierzytelności na rzecz M-Windykacja Sp. z o.o.

  • integracja z innymi aplikacjami/usługami wchodzącymi w skład pakietu m-Firma

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych (dostępu do internetu) niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Koszty transmisji danych wymaganych do instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.

7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały graficzne i tekstowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i są użytkowane przez Operatora na podstawie umów licencyjnych.

§2. Wymagania techniczne i zasady dostępu

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu dedykowanego systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na urządzeniu (App Store dla iOS, Google Play dla Android)

2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

  • iOS w wersji minimum 7.0 lub

  • Android w wersji minimum 4.2 (zalecana wersja 5.0 lub nowsza)

3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w pkt. 1., stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać minimum trzy dane: adres e-mail, telefon kontaktowy oraz numer NIP firmy, którą reprezentuje i/lub zalogować się jeżeli posiada już konto w e-panelu Spółki M-Windykacja.

§3. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

1 . Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

2.Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

  • korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

  • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§4. Odpowiedzialność operatora

1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, bądź szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji; usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§5. Zakończenie korzystania z aplikacji

1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§6. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest M-Windykacja Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

2. M-Windykacja Sp. z o.o. zobowiązana jest do dbania o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. M-Windykacja Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Dane osobowe zbierane są przez M-Windykacja Sp. z o.o., w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji mobilnej m-Windykacja. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać NIP i login użytkownika.

3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie.

§8. Zmiana i dostęp do regulaminu

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://windykacja.m-firma.eu/regulamin lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.